Living Lab Vrederust

The Search for The Just City

Living Lab Vrederust

_Vrederust in Den Haag Zuidwest is een kwetsbaar stedelijk gebied waar leefbaarheid en veiligheid onder de druk staan. Vanwege de slechte staat van de buitenruimte hebben bewoners weinig kans om een hechte gemeenschap te vormen; het leven is hier minder sociaal en gezond dan elders. Terwijl in de omgeving veel gesloopt wordt, heeft woningcorporatie Haag Wonen besloten om hier wel in bestaande bewoners, gebouwen en openbare ruimte te investeren. Dit project streeft met het oprichten van een Living Lab naar ruimtelijke rechtvaardigheid en een leefbare buurt met gelijkwaardige kansen voor iedereen.

We hebben een toegankelijk en democratisch proces ontworpen dat bewoners centraal stelt. In co-creatie sessies met bewoners zijn hun wensen, klachten en uitspraken gedocumenteerd. Die zijn vertaald naar een visiekaart, met bijbehorende toolbox voor ruimtelijke interventies in buitenruimte. De interventies worden verbeeld in ‘Digital Twin’, waarin delen van het gebied tot leven komen in een virtuele representatie. Dit programma kan gebruikt worden om de potentiële toekomst van het gebied aan alle stakeholders te laten zien en ze uit te nodigen tot dromen. Daarnaast is er ook een film gemaakt van het hele proces die gebruikt wordt om door te praten met de woningcorporatie, de gemeente en de bewoners._

_

Vrederust in The Hague Southwest is a vulnerable urban area where quality of life and safety are under pressure. Due to the poor condition of the outdoor space, residents have little chance to form a close-knit community; life here is less social and healthy than elsewhere. While a lot of demolition is taking place in the area, housing association Haag Wonen has decided to invest in existing residents, buildings and public space. By setting up a Living Lab, this project strives for spatial justice and a liveable neighborhood with equal opportunities for everyone.

We have designed an accessible and democratic process that puts residents first. Their wishes, complaints and statements are documented in co-creation sessions with residents. These have been translated into a vision map, with an accompanying toolbox for spatial interventions in outdoor areas. The interventions are depicted in Digital Twin, in which parts of the area come to life in a virtual representation. This program can be used to show the potential future of the area to all stakeholders and invite them to dream. In addition, a film has been made of the entire process that is used to discuss matters with the housing association, the municipality and the residents.

NOTE TO SELF: Make time to elaborate and write a decent text

Trailer, 2022

Living Lab Vrederust spatial justice compass

Living Lab Vrederust spatial justice compass

Residents of Vrederust and project collaborators

Residents of Vrederust and project collaborators

Residents wishes, from mapping to visualizing

Residents wishes, from mapping to visualizing

Residents wishes, from mapping to visualizing - Part 2

Residents wishes, from mapping to visualizing - Part 2

Design tile

Design tile

The Stack of relevant policy

The Stack of relevant policy

Vrederust

Vrederust

Filiz & Ouarda, Wim & kids

Filiz & Ouarda, Wim & kids

The project is developed by IGOR SLADOLJEV & PINAR BALAT and is made possible by STIMULERINGSFONDS VOUCHERREGELING RUIMTELIJK ONTWERP